Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

DEFINITIES: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: AV: de onderhavige algemene voorwaarden van Alfa verhuur.;

Overeenkomst(en): iedere onder II 1. bedoelde overeenkomst.

De Opdrachtnemer: Alfa verhuur.

De Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Alfa verhuur een koop-/huur- of andersoortige overeenkomst als bedoeld onder II 1. Sluit.

Goederen: al hetgeen door ons krachtens overeenkomst aan een Opdrachtgever wordt geleverd, opgeleverd en/of ter beschikking wordt gesteld.

Dagen: alle kalenderdagen;

Reclames: alle grieven van de Opdrachtgever over kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde Goederen, inclusief tijdigheid;

Plaats van bestemming: de plaats waar de Goederen volgens overeenkomst moeten worden geleverd en/of ter beschikking gesteld en/ of gemonteerd, voor zover levering niet af-fabriek plaatsvindt;

II. TOEPASSELIJKHEID

 • Deze AV zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die worden gedaan en/of aangegaan door de Opdrachtnemer, waaronder onder andere offertes, aanbiedingen of overeenkomsten van huur en verhuur, koop en verkoop, aanneming van werk, onderhoud en reparatie, inspectie, montage, het verstrekken van adviezen, tekeningen of beschrijvingen die de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever sluit, voor zover de Opdrachtnemer daarbij als verhuurder, verkoper, aannemer, onderhoudsbedrijf, montagebedrijf, of adviseur optreedt, en op alle uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenissen voor alle partijen of op die overeenkomsten voortbouwende nieuwe overeenkomsten van welke aard ook, die laatste voor zover deze AV met die overeenkomsten verenigbaar zijn. Tevens zijn deze AV van toepassing op alle offertes of aanbiedingen die de Opdrachtnemer uitbrengt respectievelijk doet voor het aangaan der overeenkomsten.
 • Indien de Opdrachtgever, die een in II 1. bedoelde Overeenkomst met de Opdrachtnemer sluit, algemene voorwaarden heeft die op de te sluiten Overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren de AV van Opdrachtnemer, ook indien de voorwaarden van de Opdrachtgever een soortgelijke prevalentie-bepaling bevatten. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden reeds hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Waar in deze voorwaarden van “montage” en/of van “montagewerkzaamheden” wordt gesproken, dienen hieronder mede te worden begrepen – al naar gelang de aard van de aanbieding en/of opdracht – “demontage” en/of ”demontage-werkzaamheden”.
 • Van deze AV en het gestelde in II 1. en II 2. kan slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in zo’n geval op één of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht. Indien door de Opdrachtgever Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze ook in dat geval niet van toepassing op de Overeenkomst met Opdrachtnemer, de toepasselijkheid daarvan wordt reeds hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Alle door de Opdrachtnemer bij de offerte en/of aanbieding alsmede in opdracht van de Opdrachtgever vervaardigde tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, modellen, gereedschappen en programmatuur enz., blijven eigendom van de Opdrachtnemer, die tevens de auteursrechten en alle rechten van intellectuele en industriële eigendom daarop behoudt
 • De Opdrachtgever zal geen gegevens betreffende de door de Opdrachtnemer gebezigde, ontworpen of voorgestelde constructiemethode zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer kopiëren, aan derden tonen, bekend maken of gebruiken.
 • De Opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van de door haar gesloten Overeenkomsten gebruik te maken van derden c.q. hulppersonen;

III. TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Overeenkomsten komen tot stand zodra de Opdrachtnemer een door de Opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Opdracht en acceptatie dienen schriftelijk plaats te vinden, waarbij de dag van ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtnemer, dan wel de dag van de verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtnemer geldt als de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. In geval in voorkomende gevallen door Opdrachtgever geen schriftelijke aanvaarding plaatsheeft wordt de opdracht aanvaard te zijn op het moment dat Opdrachtnemer aanvangt met de aan haar verstrekte opdracht en/of door in ontvangst name van de gehuurde en/ of gekochte Goederen door Opdrachtnemer.

3. Op de wijzigingen en/of aanvullingen van gesloten Overeenkomsten zijn III 1. en III 2. van overeenkomstige toepassing.

4. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven. Bij offertes of aanbiedingen die zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, mag de Opdrachtnemer van de juistheid daarvan uitgaan.

5. Bij onduidelijkheid over de inhoud en strekking van de Overeenkomst of ingeval van afwezigheid of ondeugdelijkheid van de schriftelijke weergave van de inhoud van de Overeenkomst geldt de weergave van de inhoud en strekking van de Overeenkomst door Opdrachtnemer als daarvoor bepalend.

6. Elke offerte of aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren

7. Als meerwerk wordt in ieder geval beschouwd al hetgeen door de Opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de Opdrachtgever ten aanzien van dan wel tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven de in de Overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde Goederen, diensten, werkzaamheden, eenheden, hoeveelheden of garanties wordt geleverd, aangebracht, verricht en/of gepresteerd. De Opdrachtnemer is bevoegd het verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.

8. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Opdrachtnemer binden de Opdrachtnemer niet, dan nadat en voor zover zij door de Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

IV. VERKOOP

 • Prijzen
  • De verkoopprijzen zijn de vrijblijvende dagprijzen van de Opdrachtnemer, zoals deze gelden op de datum van levering exclusief BTW en ”af-depot” van de Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij deel- of na leveringen of meerwerk gelden de dagprijzen van het moment waarop de deel- of nalevering of het meerwerk plaatsvinden.
  • In de prijzen van de Opdrachtnemer zijn slechts begrepen de in de Overeenkomst met name aangeduide leveranties. Door de Opdrachtnemer gemaakte evidente rekenfouten kunnen door hem worden hersteld.
  • De Opdrachtnemer heeft het recht om van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld gerekend worden belastingverhogingen en -aanpassingen en prijsbeschikkingen van de Minister van Economische Zaken, alsnog in de prijzen door te berekenen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
  • Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
  • Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de Opdrachtnemer bij nabestellingen of meerwerk nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
  • Transport- en/of verpakkingsmaterialen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet teruggenomen.
  • Kosten en risico van in- en uitlading en van vervoer van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 • Levering en risico
  • Levering vindt plaats “af- depot” van de Opdrachtnemer door overhandiging der Goederen aan de Opdrachtgever, dan wel door het voorrijden van het transportmiddel waarmee de Goederen worden vervoerd naar de Plaats van bestemming en overhandiging der Goederen. De Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de Plaats van bestemming voor een normaal transportmiddel goed toegankelijk is. Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever een pakbon ter hand stellen en ondertekening verlangen. Door ondertekening van de pakbon al dan niet door een medewerker en/of hulppersoon van Opdrachtgever, waarmee de overhandiging van de Goederen wordt bevestigd, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden.
  • Bij transport naar de Plaats van bestemming en levering reizen de Goederen voor risico van de Opdrachtgever. De keuze van het transportmiddel staat de Opdrachtnemer vrij.
  • De levertijd bedraagt de bij het aangaan der Overeenkomst tussen partijen overeengekomen periode. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en geldt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven bij benadering. Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak ook, geeft Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding, noch het recht tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.
  • Indien de Goederen wegens overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer niet naar de Plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zal de Opdrachtnemer die Goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever opslaan.
 • Aantallen en reclame
  • Alle zendingen worden door de Opdrachtnemer zorgvuldig geteld en gecontroleerd op de juistheid van de op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven vermelde aantallen, de kwaliteit en de toepasbaarheid van de geleverde Goederen . De Opdrachtgever dient deze aantallen te controleren en eventuele verschillen direct na ontvangst aan de Opdrachtnemer te melden. Indien de Opdrachtgever bij ontvangst van de Goederen niet direct verschillen aan de Opdrachtnemer meldt, worden de aantallen die staan vermeld op de verzendbonnen en/of vrachtbrieven als juist aangenomen.
  • Reclames over kwaliteit en toepasbaarheid van geleverde Goederen dienen binnen 7 Dagen na levering der Goederen schriftelijk bij de Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever al zijn aanspraken op de Opdrachtnemer verliest. Overigens kan op een gebrek in de prestatie of de geleverde Goederen geen beroep meer worden gedaan door de Opdrachtgever, als deze niet binnen 7 Dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij de Opdrachtnemer heeft gereclameerd.
  • Door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte voorschriften en/of instructies aangaande de Goederen waaronder onder meer begrepen die omtrent het laden en lossen, de veiligheidsmaatregelen, de montage, het gebruik of het onderhoud daarvan, dienen volledig en tijdig door de Opdrachtgever te worden nagekomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever al zijn aanspraken op de Opdrachtnemer verliest.
  • Tenzij anders overeengekomen is het de Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde en de gemonteerde Goederen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de Overeenkomst met de Opdrachtnemer zijn bestemd, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever al zijn aanspraken op de Opdrachtnemer verliest.
  • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder goedkeuring van de Opdrachtnemer wijzigingen in de door de Opdrachtnemer geleverde Goederen aan te brengen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever al zijn aanspraken op de Opdrachtnemer verliest.
 • Retourzending
  • Geleverde Goederen mogen door de Opdrachtgever uitsluitend teruggezonden worden na schriftelijke akkoordverklaring van de Opdrachtnemer
  • Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Betaling en kredietbeperking
  • Alle betalingen die krachtens deze AV aan Opdrachtnemer dienen te worden gedaan, moeten binnen 30 Dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welken hoofde dan ook, kosteloos op het kantoor van de Opdrachtnemer of door bijschrijving op diens bank- of girorekening geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
  • Indien de facturen van de Opdrachtnemer een kredietbeperkingstoeslag (een door de Opdrachtnemer vastgesteld percentage van het factuur bedrag) in het eindfactuurbedrag vermelden, kan bij betaling binnen 30 Dagen na factuurdatum de kredietbeperkingstoeslag op het eindfactuurbedrag in mindering worden gebracht. Bij non-betaling binnen 30 Dagen is de Opdrachtgever de kredietbeperkingstoeslag aan de Opdracht-nemer verschuldigd.
  • Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in 5.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe vereist is
  • Zodra de Opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, is hij naast de krediet-beperkingstoeslag van artikel 5.2 gehouden aan de Opdrachtnemer de wettelijke rente – een gedeelte van een maand als een maand gerekend – over het totale opeisbare bedrag te betalen, zonder dat de Opdrachtnemer nog uitdrukkelijk op die rentevergoeding aanspraak hoeft te maken. Daarenboven is de Opdrachtgever gehouden verliezen, die de Opdrachtnemer lijdt ten gevolge van de daling van de koers van de valuta waarin betaald moet worden ten opzichte van de euro volledig aan de Opdrachtnemer te vergoeden vanaf het moment van non-betaling. De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze een bankgarantie afgeeft ter zake van hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is.
  • Indien de Opdrachtnemer tot het nemen van incassomaatregelen is gedwongen, is de Opdrachtgever – onverminderd het gestelde in 5.2, 5.4 en 5.6 – gehouden de door de Opdrachtnemer te maken interne kosten te vergoeden. De Opdrachtnemer wordt geacht tot het nemen van incassomaatregelen gedwongen te zijn, indien de Opdrachtgever meer dan 30 Dagen ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer in gebreke is. Interne kosten van Opdrachtnemer worden gesteld op 5% van het factuurbedrag, daarbij het krachtens 5.2 en 5.4 verschuldigd geworden bedrag niet meegerekend. Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze interne kosten in rechte te zullen vorderen.
  • Indien de Opdrachtnemer een uit een Overeenkomst voortvloeiende vordering ter incasso uit handen moet geven, komen alle aan de inning van die vordering verbonden gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden wat hun omvang betreft bepaald door de met de inning belaste advocaat en/of deurwaarder en/of incassobureau van de opdrachtnemer. Hun declaraties zijn bindend. Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze kosten in rechte te zullen vorderen, behoudens het recht van de Opdrachtgever om de bindend vastgestelde declaraties aan te tasten wegens strijd met de goede trouw
  • De Opdrachtnemer is gerechtigd alle verbintenissen, welke hij uit welken hoofde ook, jegens Opdrachtgever op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering, hoe ook genaamd, jegens de Opdrachtnemer niet nakomt, mits tussen de verbintenis en de verplichting voldoende samenhang bestaat. Indien de Opdrachtgever meer dan 30 Dagen in verzuim is, is de Opdrachtnemer gerechtigd iedere Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding jegens de Opdrachtnemer heeft, doch onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding door de Opdrachtgever voor iedere ontbonden Overeenkomst.
  • Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Opdrachtnemer.
 • Garantie
  • Met inachtneming van het hieronder bepaalde sub artikel VIII (aansprakelijkheidsbeperking) garandeert de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door de Opdrachtnemer geleverde Goederen, met dien verstande dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichting van de toeleverancier van de Opdrachtnemer jegens laatstgenoemde en het verhaal dat deze toeleverancier biedt.
  • De Opdrachtnemer verplicht zich om door hem geleverde ondeugdelijke c.q. onjuiste Goederen voor zover vallend onder de garantieverplichting van de Opdrachtnemer van artikel IV.6.1 op zijn kosten te herstellen c.q. te vervangen. Deze vervangings-verplichting heeft uitsluitend betrekking op de Goederen zelf. De overige kosten tot vervanging zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Op de Opdrachtgever rust de bewijslast van eventuele ondeugdelijkheid c.q. onjuistheid.
  • De Opdrachtnemer zendt slechts creditnota’s aan de Opdrachtgever nadat de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever daartoe uitdrukkelijk een Overeenkomst hebben gesloten.
  • Bij kwantiteitsverschillen is de Opdrachtnemer slechts gehouden de ontbrekende Goederen alsnog te leveren
  • Bij het optreden van kwaliteitsverschillen en/of kwantiteitsverschillen van door de Opdrachtnemer geleverde Goederen is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van de Opdrachtnemer de door de Opdrachtnemer geleverde Goederen en/of onderdelen daarvan te repareren en/of deze Goederen te vervangen dan wel aan te vullen. Indien zonder toestemming van de Opdrachtnemer toch wordt gerepareerd, aangevuld of vervangen, ook wanneer dit door derden geschiedt, dan is de Opdrachtnemer ontslagen van al zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever
  • Door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte voorschriften en/of instructies aangaande de Goederen waaronder onder meer begrepen die omtrent het laden en lossen, de veiligheidsmaatregelen, de montage, het gebruik of het onderhoud daarvan, dienen volledig en tijdig door de Opdrachtgever te worden nagekomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever al zijn garantieaanspraken op de Opdrachtnemer verliest.
 • Eigendomsvoorbehoud
  • Alle door de Opdrachtnemer geleverde Goederen blijven diens eigendom tot aan de voldoening door Opdrachtgever van al hetgeen hij de Opdrachtnemer verschuldigd is ter zake van de tegenprestatie of de te verrichten werkzaamheden uit de Overeenkomst of uit een soortgelijke andere tussen partijen eerder gesloten Overeenkomst, vermeerderd met rente, gemaakte kosten, geleden schade en alle inningskosten. De Opdrachtnemer verkrijgt de eigendom van de Goederen die de Opdrachtgever vervaardigt met behulp van de door de Opdrachtnemer geleverde aan hem nog in eigendom toebehorende Goederen. De Opdrachtgever verklaart dat hij die door hem vervaardigde Goederen voor de Opdrachtnemer behoudt. Zolang de eigendom der Goederen niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag deze Goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Indien op de Goederen beslag wordt gelegd door schuldeisers van Opdrachtgever, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens Opdrachtgever op te leveren dat Opdrachtnemer gerechtigd is deswege ontbinding van de Overeenkomst te vorderen. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld kennis te geven van elk beslag dat op zijn Goederen gelegd wordt. Deze kennisgeving dient door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.
  • De Opdrachtgever is gehouden de aan de Opdrachtnemer in eigendom toebehorende Goederen te onderhouden als een goed huisvader. Hij is verplicht de Goederen van de door de Opdrachtnemer in rekening gebrachte factuurwaarde tegen alle schade en risico te verzekeren. Indien de Goederen ten gevolge van een schade en risico verloren gaan of beschadigd worden, moeten de verzekeringspenningen aan de Opdrachtnemer worden betaald. De Opdrachtgever is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede de Opdrachtnemer de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. De Opdrachtnemer is gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan de Opdrachtnemer in eigendom toebehorende Goederen aan de Opdrachtnemer voldaan moeten worden
  • Nadat de Opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde Goederen terughalen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
  • Als Opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde Goederen aan Opdrachtnemer te verpanden.

V. VERHUUR

1.1 De huurprijzen zijn de vrijblijvende prijzen van de Opdrachtnemer, zoals deze gelden op de datum van de ingang van de huurovereenkomst exclusief BTW en “af depot van verzending” van de Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

1.2 De huurprijs bij hoogwerkers en andere gemotoriseerde Goederen is gebaseerd op een werkweek van vijf Dagen van acht uur per dag. Voor elk uur dat en/of elke dag dat met de gehuurde Goederen extra wordt gewerkt door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever een evenredig deel van de huur verschuldigd.

1.3 Alle huurprijzen zijn erop gebaseerd dat de werkzaamheden die met de gehuurde Goederen worden verricht en de omstandigheden waaraan de gehuurde Goederen worden blootgesteld geen door de Opdrachtnemer als overmatig ervaren slijtage aan de gehuurde Goederen met zich meebrengen. Zulks zal onder andere – maar niet beperkt tot – het geval zijn bij verfspuiten, stralen of werken met chemicaliën, welke werkzaamheden dan ook niet toegestaan zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Kosten verband houdend met extra slijtage zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend.

1.4 Ter zake van de samenstelling van de huurprijzen, rekenfouten en het wijzigen van bestanddelen van huurprijzen is het bepaalde in artikel IV.1 van overeenkomstige toepassing.

1.5 De door de Opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de Goederen in het magazijn van de Opdrachtnemer volgens overeenkomst en/of na mededeling aan de Opdrachtgever ter beschikking staan van de Opdrachtgever en/of op het moment van aflevering op een door Opdrachtgever aangewezen plaats ongeacht of aldaar Opdrachtgever de gehuurde Goederen in ontvangst neemt tot, tenzij anders is overeengekomen, op het laatste van de navolgende tijdstippen: de overeengekomen beëindigingsdatum; de datum waarop de Goederen bij de Opdrachtnemer zijn terugbezorgd; de datum waarop.

1.6 De Goederen worden verhuurd voor periodes van dagdelen, Dagen, weken en/of maanden, tenzij anders overeengekomen. De huurtermijnen zijn ondeelbaar. Voor een onvolledige periode is de Opdrachtgever een huurtermijn voor een volledige periode (gelijk aan de voorafgaande periode) verschuldigd.

1.7 Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs. Dit geldt ook voor Dagen gedurende welke op grond van overmacht als bepaald in artikel IX geen uitvoering van de Overeenkomst kan worden verlangd van Opdrachtnemer.

1.8 Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week de huurovereenkomst schriftelijk beëindigen, met inachtneming van het hiervoor sub 1.6 en 1.7 vermelde.

1.9 De Opdrachtnemer behoudt na beëindiging van de huurovereenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de Overeenkomst voor de Opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan Goederen c.q. vermissing daarvan.

2. Aflevering en risico

2.1 Ter zake van de aflevering, het risico, het transport en de levertijd is het bepaalde in artikel IV.2 van overeenkomstige toepassing. In geval er aflevering van de gehuurde Goederen plaatsheeft op een door Opdrachtgever aangegeven plaats en er aldaar van Opdrachtgever niemand aanwezig is om de gehuurde Goederen in ontvangst te nemen gaat het risico voor de gehuurde Goederen op het moment van aflevering op de betreffende plaats op Opdrachtgever over.

2.2 De uitvoering van alle opdrachten dan wel de wijzigingen daarvan of aanvulling daarop zijn gebaseerd op goed te bereiken en te berijden terreinen. Indien achteraf blijkt, dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn, heeft de Opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten. De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat de Goederen goed en veilig kunnen worden opgesteld. Blijkt dit niet het geval, dan heeft de Opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg hiervan ontstane meerkosten.

2.3 Mocht de gesteldheid der terreinen echter van zodanige aard zijn, dat de uitvoering van de opdracht niet dan met (een) groot risico voor de Goederen en verdere gereedschappen en/of het personeel of andere hulppersonen van de VERSIE 1 JUNI 2016 Opdrachtnemer zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van laatstgenoemde, dan heeft de Opdrachtnemer het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en de Goederen naar zijn bedrijf te laten terugkeren. Ingeval van het staken van de opdracht als gevolg van de in dit artikel omschreven omstandigheden heeft de Opdrachtnemer recht op een schadevergoeding ter hoogte van de door hem aantoonbaar geleden schade.

2.4 De Opdrachtnemer zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien: a. de Opdrachtnemer c.q. zijn personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, asbest; b. de situatie op de arbeidsplek niet voldoet aan de geldende arbeidsomstandighedenwet, dan wel anderszins gevaar zettend is; c. de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte hijsgereedschappen van de Opdrachtgever niet aan wettelijke eisen voldoen; d. bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van de kraan dat de Opdrachtnemer is genoodzaakt deze hetzij conform de voorschriften van de fabrikant hetzij conform NEN 2024 of NEN 2046 en de hijstabel buiten bedrijf te stellen. Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen 24 uur kunnen worden hervat, zal de Opdrachtnemer gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zal gedurende de duur van de opschorting het overeengekomen tarief onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden kunnen worden hervat. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook zijn verschuldigd indien de Opdrachtnemer de opdracht conform het in dit artikel bepaalde tussentijds beëindigt. In het geval geen vaste prijs is overeengekomen, wordt bij overschrijding van de geplande tijd de hieromtrent in het contract overeengekomen vergoeding gehanteerd.

3. Aantallen en Reclames

3.1 Ter zake van de aantallen der Goederen, afwijking in aantallen en kwaliteit en Reclames is het bepaalde in artikel IV.3 van overeenkomstige toepassing.

4. Retourzendingen

4.1 Ter zake van retourzendingen is het bepaalde in artikel IV.4 van overeenkomstige toepassing.

5 . Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen Goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de Goederen in het depot van de opdrachtnemer.

5.2 De Goederen mogen alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor ze bestemd zijn en mogen niet worden overbelast.

5.3 Opdrachtgever is verplicht de Goederen goed te onderhouden en regelmatig controle uit te oefenen op o.a. oliepeil, koelwater, accu’s e.d. en daarmee gelijk te stellen onderhoud.

5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de huur terstond te beëindigen indien de Goederen worden verwaarloosd of ondeskundig worden gebruikt. Alle hieruit voortvloeiende kosten o.a. laad-, los-, transport- en eventuele herstelkosten komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.

5.5 Opdrachtnemer is gerechtigd andere Goederen af te leveren dan door de Opdrachtgever is gehuurd, mits deze andere Goederen geacht worden bruikbaar te zijn voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit eigenschappen die eigen zijn aan de andere Goederen. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer immer in de gelegenheid de afgeleverde Goederen op een later tijdstip om te ruilen voor de overeengekomen Goederen.

5.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Goederen onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.

5.7 Evenmin is het de Opdrachtgever toegestaan om zonder toestemming van de Opdrachtnemer de Goederen van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen.

5.8 De Opdrachtgever verplicht zich als een goed huisvader voor de Goederen zorg te dragen. Hij is verplicht de Goederen tegen de dan geldende verkoopwaarde te verzekeren ter zake van alle schade, risico, vermissing en diefstal.

5.9 De Opdrachtgever is verplicht bij iedere retourzending van Goederen aan de opdrachtnemer, om welke reden dan ook, de Opdrachtnemer drie Dagen van tevoren daarvan te verwittigen. De Opdrachtgever is verplicht alle tijdens de huurperiode aan de Goederen ontstane schade, veroorzaakt door welke reden dan ook te vergoeden, uitgezonderd normale slijtage

5.10 Opdrachtgever zal de gehuurde Goederen steeds in goede staat en compleet aan het einde van de huurperiode bij Opdrachtnemer inleveren. Zodra Opdrachtnemer het gehuurde aan zijn adres heeft terug ontvangen zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een inname bon afgeven waarin is opgenomen welke gehuurde Goederen zijn ingenomen en in welke staat deze verkeren. Opdrachtnemer behoudt zich in dit kader wel het recht voor om binnen een redelijke termijn bij de Opdrachtgever te reclameren, dat de Goederen niet in goede staat terugontvangen zijn. Dit laatste geldt in het bijzonder in geval er bevestigingsmaterialen en/of andere kleine materialen (in grote aantallen) worden gehuurd waarvan reiniging en telling noodzakelijk is om de staat van inlevering te controleren en te beoordelen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade en/of ontbrekende zaken.

5.11 Gedurende de huurperiode is de Opdrachtgever verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade voortvloeiende uit het door Opdrachtgever niet in acht nemen van deze voorschriften.

5.12 Indien verhuur van Goederen is overeengekomen in gemonteerde staat en de montage c.q. de demontage van de Goederen wordt vertraagd door overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer zal zulks geen verandering als gevolg hebben ten aanzien van de overeengekomen datum van ingang van de huur.

5.13 Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de huurtermijn door Opdrachtnemer zal worden afgehaald, zal Opdrachtgever het materiaal na voorafgaande mededeling ‘transport gereed’ houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting kunnen door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

5.14 Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar het gehuurde, de Goederen, zich bevinden.

5.15 Op het eerste verzoek van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever (aanvullende) zekerheid stellen voor al hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten verschuldigd is.

6 betaling

  • Facturering van de huurprijs door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geschiedt bij aanvang van de huur, tenzij anders overeengekomen. Voor het overige is ter zake van de betaling het bepaalde in artikel IV.5 van overeenkomstige toepassing
 • Garantie
  • Ten aanzien van de garantie van de Opdrachtnemer ten opzichte van de Opdrachtgever is het bepaalde in artikel IV.6 van overeenkomstige toepassing.
 • Vermenging verboden
  • De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, dat gedurende de huur de Goederen van Opdrachtnemer niet worden vermengd met soortgelijke Goederen van derden.
  • Mocht vermenging, zoals bedoeld in hel eerste lid van dit artikel toch optreden, dan is Opdrachtgever gehouden de schade die daaruit voortvloeit aan Opdrachtnemer te vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op de waarde van de Goederen van Opdrachtnemer. Een en ander zal geschieden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
 • Reclamemateriaal
  • Het is de Opdrachtnemer toegestaan door hem aan het verhuurde reclameborden te bevestigen en/of reclame-uitingen anderszins aan te brengen.
 • Derdenbeding
  • Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van de Goederen bij een derde kan (komen te) berusten of dat de Goederen kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Opdrachtnemer te vorderen heeft of mocht hebben.
  • Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Opdrachtgever de Goederen op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Opdrachtgever zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de Goederen zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
  • Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van de Goederen door Opdrachtgever zou willen continueren, is Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
  • Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
  • Het hiervoor in lid 10.1 t/m 10.4 opgenomen derdenbeding kan noch door Opdrachtgever, noch door Opdrachtnemer worden herroepen

VI. AANNEMING VAN WERK, ONDERHOUD/REPARATIE, INSPECTIE, MONTAGE EN DEMONTAGE.

 • Opdracht en tarieven
  • Voor de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, waar mede onder vallen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, inspectiewerkzaamheden, montagewerkzaamheden (aan machines van Opdrachtgever) en door de Opdrachtnemer uit hoofde van aanneming van werk tot stand te brengen en op te leveren werk, kunnen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever worden overeengekomen een vaste prijs in de vorm van een aanneemsom, dan wel uurtarieven op basis van uitvoering in regie, dan wel afrekening per andere meetbare en overeengekomen eenheid.
  • De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren. De Opdrachtnemer is gerechtigd voor meerwerk, overwerk en andere buitengewone omstandigheden aan de Opdrachtgever extra toeslagen in rekening te brengen. Meerkosten voortvloeiend uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  • De Opdrachtnemer heeft het recht om indien de uit te voeren werkzaamheden bij een vaste aanneemsom afwijken van de gegevens die door de Opdrachtgever zijn verstrekt en waarop de aanneemsom is gebaseerd. De hieruit voortvloeiende meerdere kosten – verhoogd met een redelijke winstmarge – bij de Opdrachtgever in rekening te brengen
  • Het in artikel IV.1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
 • Verplichtingen Opdrachtnemer
  • Opdrachtnemer is gehouden alle overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen.
  • De Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden volgens de eisen van goed vakmanschap.
  • De Opdrachtnemer neemt bij de werkzaamheden in acht de door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekte tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, zulks indien en voor zover in overeenstemming met de in acht te nemen overheidsvoorschriften
  • De Opdrachtnemer zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de gemonteerde of geleverde Goederen geschikt zijn voor hetgeen dat bij het aanvaarden van de opdracht is overeengekomen c.q. is medegedeeld, zulks indien en voor zover in overeenstemming met de geldende overheidsvoorschriften.
 • Verplichtingen Opdrachtgever
  • De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico: a. dat de constructie van het gebouw, waarin, waaraan, waarop of waartoe de Goederen worden gemonteerd, daarvoor geschikt is; b. dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, waarop de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en de opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd; c. dat de werkzaamheden welke verband houden met, maar niet behoren tot, de opdracht van de Opdrachtnemer op juiste wijze en tijdig zijn verricht; VERSIE 1 JUNI 2016 d. dat eigen voorschriften en aanwijzingen van de Opdrachtgever tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van de opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer niet aan zulke voorschriften c.q. wijzigingen is gehouden; e. dat alle zich op het bouwterrein bevindende hindernissen voor de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd, hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de ondergrond sterk genoeg is om de door de Opdrachtnemer op te richten constructie te dragen; f. dat de plaats van werkzaamheden bereikbaar is voor de transportmiddelen van de Opdrachtnemer; g. dat de Opdrachtgever in het bezit is van alle voor de te verrichten werkzaamheden vereiste vergunningen; h. dat de Opdrachtgever alle geldende overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt; i. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat in de ruimte waarin wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn; j. dat de werkzaamheden zonder stoornis kunnen verlopen en dat met name geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd, die een ongestoorde uitvoering van de werkzaamheden verhinderen; k. dat de aangevoerde doch niet gemonteerde Goederen, alsmede gereedschappen kunnen worden opgeslagen op voor de Opdrachtnemer toegankelijke plaatsen, die geëigend zijn voor de opslag van deze Goederen en gereedschappen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor deze Goederen zelve; l. dat er kosteloos passende voorzieningen voor personeel van de Opdrachtnemer ter plaatse aanwezig zijn en dat de door de Opdrachtnemer gemonteerde steigers en steigerconstructies overeenkomstig de toepasselijke overheidsvoorschriften zijn geaard; m. dat de eventueel verschuldigde rechten – waaronder precario – tijdig zijn voldaan en dat eventueel verplicht straatmeubilair, zoals afzettingen en verlichting, is aangebracht.
  • Indien Opdrachtgever één of meerdere van zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens Opdrachtgever op te leveren dat Opdrachtnemer gerechtigd is deswege ontbinding van de Overeenkomst te vorderen. Alle schade die uit deze tekortkoming of de daaruit voortvloeiende ontbinding voortvloeit voor Opdrachtnemer komt geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 • Oplevering en risico
  • Vanaf het moment waarop Opdrachtnemer de Goederen geheel of gedeeltelijk op de bouwplaats of op de plaats van levering en/of oplevering heeft aangevoerd, dan wel het moment waarop de Goederen uit het depot van Opdrachtnemer worden afgevoerd, is Opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal, verduistering c.q. vermissing en beschadiging daarvan.
  • Indien de Opdrachtgever bij de oplevering van het werk, de werkzaamheden en/of van door de Opdrachtnemer geleverde c.q. gemonteerde Goederen geen bemerkingen maakt, wordt de Opdrachtgever geacht een en ander alsmede de constructie ervan te hebben goedgekeurd en heeft de oplevering plaatsgevonden. Vanaf de oplevering is dit geheel voor risico van de Opdrachtgever.
  • De Opdrachtnemer draagt behoudens door de Opdrachtgever aangetoonde onzichtbare gebreken, met inachtneming van het sub VIII (aansprakelijkheidsbeperking) bepaalde geen enkele verantwoordelijkheid. De Opdrachtgever is verplicht eventuele gebreken die hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken onverwijld schriftelijk aan de Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever al zijn aanspraken op de Opdrachtnemer verliest.
  • De Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor beschadiging en voor vermissing van Goederen en gereedschappen, Opdrachtnemer toebehorende en bij de uitvoering van het werk en/of de werkzaamheden aangewend, tenzij de Opdrachtnemer hiervoor grove schuld of opzet treft. Voor het overige is het bepaalde in artikel V.5 voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
  • De Opdrachtnemer aanvaardt bij het uitvoeren van het werk en/of de werkzaamheden geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen, voor schade aan gebouwen, installaties of overige Goederen, alsmede voor andere schade, die is of mocht zijn ontstaan als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van hemzelf, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, tenzij van grove schuld of opzet sprake is.
  • De levertijd bedraagt de bij het aangaan der Overeenkomst tussen partijen overeengekomen periode. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en geldt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven bij benadering. Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak ook, geeft Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding. In geval van tijdverlies wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is en zijn de kosten, verbonden aan deze verlenging voor rekening van de Opdrachtgever onverminderd het bepaalde in artikel VIII (aansprakelijkheidsbeperking).
  • Tenzij anders overeengekomen is het de Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde en de gemonteerde Goederen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de Overeenkomst met de Opdrachtnemer zijn bestemd, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever al zijn aanspraken op de Opdrachtnemer verliest.
  • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder goedkeuring van de Opdrachtnemer wijzigingen in de door de Opdrachtnemer geleverde Goederen of de door de Opdrachtnemer uitgevoerde constructie aan te brengen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever al zijn aanspraken op de Opdrachtnemer verliest
  • Door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte voorschriften en/of instructies aangaande de Goederen waaronder onder meer begrepen die omtrent de veiligheidsmaatregelen, het gebruik of het onderhoud daarvan, dienen volledig en tijdig door de Opdrachtgever te worden nagekomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever al zijn aanspraken op de Opdrachtnemer verliest.
 • Betaling
  • Facturering van de ingevolge artikel VI.1 door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen geschiedt bij de aanvang van het werk en/of de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. Voor het overige is ter zake van de betaling het bepaalde in artikel IV.5 voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing
  • Ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud van de Opdrachtnemer is het bepaalde in artikel IV.7 voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

     VII. TECHNISCHE SERVICE, ADVIEZEN EN ONTWERPEN

 • Indien de Opdrachtnemer voor Opdrachtgever technische service verleent, zoals het uitwerken van ontwerpen, statische berekeningen, montageberekeningen en uitvoeringstekeningen, alsmede bezichtiging van bouwwerken, controles en besprekingen, is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor apart aan Opdrachtgever kosten in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen
 • De Opdrachtgever dient op alle redelijke tijden de opdrachtnemer, diens vertegenwoordigers of assuradeuren in staat te stellen de Goederen van de opdrachtnemer, die zich bevinden onder de opdrachtgever, te controleren, te beproeven, af te stellen, te repareren of te vervangen. De Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de Opdrachtgever zo min mogelijk hinderen.
 • Alle door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verleende technische service, verstrekte adviezen en vervaardigde ontwerpen worden naar beste kunnen verstrekt en uitgevoerd.

     VIII. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 • De Opdrachtnemer is tot geen verder gaande schadevergoeding jegens de Opdrachtgever of derden gehouden dan die welke uit de artikelen IV.6, V.7, VI.2 en VII.3 voortvloeit. Met name is de Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en opzichtschade, die door de ondeugdelijkheid van door hem (af)geleverde Goederen, verrichte werkzaamheden, vervaardigde modellen en verstrekte adviezen wordt veroorzaakt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst dezen ook staan. Ook is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door de door de Opdrachtnemer gebruikte hulp- of vervoermiddelen. Een en ander behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer toch tot verdergaande schadevergoeding is gehouden dan in het voorgaande is bepaald, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, dit vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Ingeval de verzekering geen dekking biedt, is de vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer voldane en/of verschuldigde factuurbedrag.
 • Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst aan Goederen van de Opdrachtgever schade veroorzaakt, welke schade noodzakelijkerwijze uit de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeit en mitsdien onvermijdelijk is, dan is de Opdrachtnemer voor die schade niet aansprakelijk
 • Ook indien de Overeenkomst waarop deze AV van toepassing zijn, wordt ontbonden of ontbonden verklaard, blijft dit artikel VIII betreffende de aansprakelijkheidsbeperking en de vrijwaring onverminderd van toepassing.

IX. OVERMACHT

 • Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. De ingeval van overmacht door de Opdrachtnemer te maken kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Onder overmacht worden in deze AV verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van de Opdrachtnemer geen uitvoering van de Overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de volgende hieronder opgesomde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is: niet c.q. niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte van personeel van de opdrachtnemer, gebreken in hulp- en transportmiddelen, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grond-, hulpstoffen, brandstoffen, elektriciteit, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw, en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.
 • Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding, noch het recht tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

X. BEWIJS

1.  Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen voortvloeiende uit de met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de administratieve gegevens van de Opdrachtnemer beslissend.

2. Indien de Opdrachtgever zich jegens de Opdrachtnemer beroept op diens garantieverplichting, rust op de Opdrachtgever de bewijslast van onjuiste aantallen, onjuistheid c.q. ondeugdelijkheid van Goederen, of dat het personeel van de Opdrachtnemer het werk met onvoldoende vakmanschap heeft uitgevoerd.

3. Indien de AV zijn vertaald, worden verkort of slechts gedeeltelijk van toepassing zijn verklaard, dan geldt de Nederlandse versie van de gehele tekst van de AV als bepalend voor de uitleg van de inhoud en strekking van de AV.

XI. TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten van de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever en deze AV is Nederlands recht van toepassing.

XII. BEVOEGDE RECHTER

 • De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd de geschillen die uit de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten voortvloeien te berechten, tenzij de Opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever te kiezen.

VERZEKERINGSVERKLARING Hierbij verklaren wij, Meijers Assurantiën bv onder polisnummer MZP142578000 een Landmateriaal Verhuuractiviteiten Verzekering te hebben gesloten voor: Alfa Verhuur

VERZEKERDE OBJECTEN Verzekerd zijn alle objecten bestemd voor verhuur/lease zoals vermeld in de verhuurovereenkomst/ leasecontract.

VERZEKERDE RISICO’S Verzekerd is de materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek. Uitsluitend wanneer een gehuurd object valt onder het regime van de WAM (Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen) is tevens schade meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van € 2.500.000,00 per gebeurtenis voor materiële schade en € 5.600.000,00 voor letselschade.

CONDITIES De voorwaarden en bepalingen van de bovengenoemde polis zijn van toepassing. De verzekering is uitsluitend van kracht indien er een geldige, door de huurder ondertekende, verhuurovereenkomst voor de aanvang van de huurperiode is opgemaakt.

UITSLUITINGEN Schade als gevolg van opzet of door roekeloosheid, schade aan de bestuurder van het object, als ook schade aan de met het verzekerde object vervoerde zaken.

PREMIE EN EIGEN RISICO De premie, 5%, is een toeslag op de huurprijs. In geval van een gedekte schade geldt een eigen risico van € 2.500,00 per gebeurtenis, echter voor hoogwerkers, verreikers en heftrucks geldt een eigen risico van € 3.500,00 per gebeurtenis . Ingeval van diefstal geldt een eigen risico van 10% van het schadebedrag per gebeurtenis met een minimum van € 2.500,00 echter voor hoogwerkers, verreikers en heftrucks is dit minimum € 3.500,00 per gebeurtenis. Het eigen risico komt te allen tijde ten laste van de huurder van het verzekerde object. Indien de nieuwwaarde van het verzekerde object lager is dan € 2.500,00 geldt de nieuwwaarde van het object als eigen risico.

OVERIGE BEPALINGEN Deze verzekeringsverklaring is slechts een uitreksel van de condities en bepalingen van de Landmateriaal Verhuuractiviteiten Verzekering onder polisnummer MZP142578000 AlfaVerhuur. In geval van geschillen prevaleren de condities en bepalingen van de afgegeven polis.

BEL ONS